سامانتل

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻓﺮﻭﺵ  ﺧﺪﻣﺎﺕ سامانتل:

 

ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﺘﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻫﻤﺮﺍﻩ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ ﺷﺪﻩ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮﺯﯾﻊ، ﻓﺮﻭﺵ  ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮﺭ، ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺣﻀﻮﺭﯼ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ  ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻥ، ﺍﺯ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺟﻬﺖ ﺍﺧﺬ ﺍﻣﺘﯿﺎﺯ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻓﺮﻭﺵ  ﺧﺪﻣﺎﺕ، ﺟﻬﺖ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ.

 

ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺍﻋﻄﺎﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﺘﻞ :

 

ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺟﻬﺖ ﺍﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻓﺮﻭﺵ  ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺯﯾﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ:
 • ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﯽ ﯾﺎ ﭘﯿﺸﺨﻮﺍﻥ ﺩﻭﻟﺖ
 • ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ
 • ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺖ

 

ﻣﺪﺍﺭﮎ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﺟﻬﺖ ﺍﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﺘﻞ :

 

 • ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﭘﯿﺸﺨﻮﺍﻥ ﺩﻭﻟﺖ/ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﮐﺴﺐ (ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺻﻨﻔﯽ) ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﺎ 6 ﻣﺎﻩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ/ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳﻤﯽ ﺷﺮﮐﺖ (ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ)/ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺁﮔﻬﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻥ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺟﻮﺩ
 • ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺎﺭﺕ ﻣﻠﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮﺍﺯ
 • ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ 6 ﻣﺎﻩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮﯾﻦ/ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ
 • ﺗﮑﻤﯿﻞ  ﺍﻣﻀﺎﯼ ﻓﺮﻡ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ (ﻓﺮﻡ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ)
 • ﻓﺮﻡ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﻬﺮ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ  ﺍﻣﻀﺎﯼ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ (ﻓﺮﻡ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺣﺴﺎﺏ)
 • ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮﻡ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺳﯿﻢ ﮐﺎﺭﺕ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮﺍﺯ (ﻓﺮﻡ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﺘﻞ)
 • ﺗﮑﻤﯿﻞ  ﺍﻣﻀﺎﯼ ﻓﺮﻡ ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ  ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮﺍﺯ (ﺩﺭﺝ ﻣﻬﺮ ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﯽ ﺟﻬﺖ ﮔﻮﺍﻫﯽ ﺍﻣﻀﺎ ﺍﻟﺰﺍﻣﯽ ﺍﺳﺖ.) (ﻓﺮﻡ ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ)
 • ﺗﮑﻤﯿﻞ، ﺍﻣﻀﺎ  ﻣﻬﺮ (ﺗﻤﺎﻡ ﺻﻔﺤﺎﺕ) 3 ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺳﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮﺍﺯ   ﺗﻮﺯﯾﻊﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ (ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻓﺮﻭﺵ)
 • ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﯼ ﺑﯿﺮﻭﻧﯽ  ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ/ﺩﻓﺘﺮ (ﺑﺼﻮﺭﺕ ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻧﻤﺎ 1 ﺗﺼﻮﯾﺮ)


پس از تهیه و تکمیل موارد فوق، قبل از ارسال با شرکت تماس گرفته (02144956871) و مدارک را چک نمایید ، سپس بسته کامل مدارک باید به شرکت پردیس تجارت الکترونیک ارسال شود.

سامان

معرفی شرکت

 

شرکت کیش سل پارس در سال ۱۳۸۵ به عنوان یک شرکت سهامی خاص و با شماره ۶۲۱۰ در اداره کل ثبت شرکت های غیردولتی به ثبت رسیده است.

این شرکت با برند سامانتل، اولین اپراتور نسل جدید ارتباطات همراه ( MVNO ) در ۱۳۹۵ موفق به اخذ اولین پروانه نوع اول ارتباطات همراه ( MVNO ) با شماره ۱۰۰-۱۰۰-۱۱ و خدمات ثابت ( SERVCO ) ،از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران گردیده است. از زمان دریافت مجوز تا امروز سال های پرتلاشی را گذرانده است و همواره سعی کرده است، محصولات و خدمات نوآور مطابق با آخرین دستاوردهای روز دنیا ارائه دهد.

سامانتل ” اولین اپراتور نسل جدید ارتباطات همراه ” دارای رندترین شماره های کشور با پیش شماره ی دائمی ۰۹۹۹۹۹ و اعتباری ۰۹۹۹۹ است که ضمن ارائه خدمات ارتباطی پایه و ارزش افزوده بر بستر تلفن همراه، دسترسی به اینترنت پرسرعت ۴G و ۴.۵G ،ارائه خدمات اینترنت نسل چهارم ثابت ( TD-LTE ) و پشتیبانی 24×7 به تعریف خدمات نوینی می پردازد که هر نوع نیاز فردی و سازمانی مشتریان را تامین می کند.

در راستای دسترسی آسان مشتریان و خلق تجربه ای متفاوت، همکاری با رسانه های آنلاین ارائه فیلم، سریال، انیمیشن و کتاب های صوتی داشته است. همچنین هرگونه خدمات موردنیاز سازمان ها ازجمله، تلفن همراه سازمانی ( MVPN ) ،شبکه امن اختصاصی ( APN ) و سیم کارت سازمانی را نیز ارائه می کند.

منو اصلی